Výrobní podniky

Základními subjekty hry jsou fiktivní výrobní podniky, velké automobilky produkující osobní automobily. Tyto subjekty mezi sebou soutěží na trhu výrobků. V souladu s pravidly hry mohou vystupovat i na ostatních trzích.

Všechny výrobní podniky vyrábějí automobily srovnatelných užitných vlastností, i když mohou být určeny pro různé cílové skupiny zákazníků a tedy odlišné z hlediska účelu, ke kterému jsou používány. Jde o osobní automobily střední třídy. Toto základní zaměření není možno v průběhu hry opustit.

Tyto fiktivní podniky jsou v rámci hry reprezentovány studenty představujícími vrcholový management firmy (generálního ředitele, odborné ředitele, resp. další vedoucí a odborné pracovníky). Ve skupinách reprezentujících výrobní podniky se nejprve přistoupí k ustavení a obsazení funkce generálního ředitele. Tato funkce je obsazována na základě výběrového řízení. Pro zajištění průběhu výběrového řízení na místo generálního ředitele se z členů skupiny ustaví tříčlenná výběrová komise, která podle pokynů lektora organizuje celé výběrové řízení.

Organizační ustavení studijní skupiny jako podniku probíhá v návaznosti na obsazení funkce generálního ředitele. Bezprostředně po svém jmenování ustavuje generální ředitel jednotlivá funkční místa (zejména odborné ředitele) a provádí jejich obsazení konkrétními osobami tak, aby úkoly, které bude muset daná skupina v rámci hry řešit, byly co nejlépe rozděleny.

V průběhu této fáze hry zpracují příslušná oddělení top managementu organizační a mzdový řád podniku, s pracovníky jednotlivých oddělení jsou uzavřeny pracovní smlouvy a jsou jim stanoveny mzdové výměry. Zároveň je realizována celá řada dalších opatření vedoucích ke zorganizování skupiny do jednotlivých úrovní top managementu. Na konci této fáze musí být skupina - podnik dokonale zorganizován a připraven na vlastní sehrávku hry.

V rámci vlastní sehrávky se členové managementu účastní činnosti podniku na seminářích organizovaných formou porady generálního ředitele, resp. odborných ředitelů a také činností mimo tyto porady tak, aby v průběhu týdne připravily potřebné dokumentace a podklady pro rozhodování. Jedno kolo hry trvá týden. Semináře podniků jsou organizovány formou porad generálních ředitelů a porad jednotlivých odborných ředitelů.

V rámci své činnosti podnik analyzuje výsledky předchozího obchodování. Z porady vyplynou možné strategie pro kolo následující a úkoly jednotlivým odborným oddělením, která dokumentaci připraví. Součástí strategie pro každé kolo je kromě počtu a ceny výrobků řada dalších konkrétních opatření uváděných v Protokolu o vstupu na trh a dokumentace k nim. Nezbytnou součástí dokumentace je i doklad o zabezpečení finančního krytí daného opatření (např. smlouva o poskytnutí úvěru).

V bezprostřední návaznosti na poradu generálního ředitele probíhají, také v rámci semináře, porady odborných ředitelů. Jejich cílem je rozdělení konkrétních úkolů a odpovědností za jejich plnění jednotlivým osobám.

Vlastní sehrávka hry sestává ze sedmi kol. Každé kolo představuje období jednoho roku. Každý podnik volí pro jednotlivá kola hry vyráběný typ automobilu, počet vyráběných kusů a cenu. Podnik může v jednom kole vyrábět pouze jeden typ automobilu. Zavádění nových typů (modelů) a objem jejich výroby je limitován výrobní kapacitou a finančními prostředky podniku. Výrobní program a výrobní kapacitu lze měnit co do kvality a kvantity podle platných pravidel hry.

Výrobní podnik realizuje v rámci daného kola kroky, ke kterým zpravidla patří:
- analýza výsledků předchozího kola;
- příprava záměrů v oblasti výrobního programu a výrobní kapacity;
- příprava dokumentace k marketingové komunikaci;
- zajištění finančních prostředků.

Na základě předložených záměrů všech výrobních podniků (které jsou ve formě dokumentací předávány lektorovi hry a jsou okamžikem předání považována za zrealizovaná) je provedena simulace chování trhu na počítači, při níž dochází ke konkurenčnímu boji podniků. Výsledkem simulace je informace o úspěšnosti prodejů výrobků jednotlivých podniků. Po zveřejnění výsledků příslušná oddělení podniků zpracují a zveřejní výroční zprávu. Finanční prostředky lze získat z vlastních zdrojů (reinvestovaný zisk, odpisy) a ze zdrojů cizích, zejména prostřednictvím úvěru od banky.

V rámci hodnocení manažerské hry je hodnocena i činnost podniků jako týmů. Dosažené výsledky podniků jsou zveřejněny a srovnávány pomocí ukazatelů podnikového účetnictví a finanční analýzy.

Model trhu automobilů

V průběhu vlastní sehrávky je reakce zákazníků na nabízenou produkci jednotlivých výrobních podniků simulována na počítači. Při formulaci modelu trhu bylo nutno přistoupit k některým zjednodušujícím předpokladům podobně jako k nim při formulaci jiných modelů přistupuje standardní mikroekonomická teorie.

Na nabídkové straně trhu lze rozeznat tolik podniků (výrobců osobních automobilů střední třídy), kolik je jich na jednom herním trhu (většinou 5 až 8). Každá z firem přichází na trh s modelem běžného roku a v případě, že v minulém roce neprodala celou svou produkci, také s modelem loňským. Na trhu se tak střetává větší počet modelů automobilů.

Co do užitných vlastností nejsou tyto modely totožné, jedná se tedy spíše o skupinu výrobků, částečných substitutů, nikoliv o jeden homogenní výrobek stejné užitné hodnoty. Užitnou hodnotu výrobku lze v průběhu hry měnit (zvyšovat) zejména cestou inovací výrobků. Při komunikaci s poptávkovou stranou trhu (tj. zákazníky, kteří jsou nahrazeni počítačovým algoritmem) ovlivňuje vnímání užitné hodnoty i kvalita propagace.

Stranu poptávky tvoří počítačový algoritmus, jehož výstupem je výpočet poptávaného množství každého výrobku. Tento algoritmus byl vytvořen při respektování některých zjednodušujících předpokladů:
Osoby, poptávající produkci automobilových firem lze charakterizovat jako skupinu osob, jejichž příjmová omezení, hodnotové preference, skladba spotřebního koše, nákupní zvyklosti apod. jsou relativně shodné. Každá z těchto osob zná přesně cenu, kterou je ochotna a schopna za daný typ automobilu zaplatit. Uspořádaná posloupnost takových cen pak tvoří tzv. křivku rezervačních cen. Tyto křivky jsou v počítačovém modelu zjednodušeny na lineární funkce - přímky.

Na základě těchto předpokladů je zkonstruován model trhu automobilů. Poptávané množství ovlivňuje kromě výše ceny (poptávané množství s rostoucí cenou klesá - při jinak stejných podmínkách) také kvalita výrobků (inovace) a kvalita a úroveň marketingových aktivit podniku. Výsledné množství prodaných výrobků je významně ovlivněno také tím, jaké strategie zvolily konkurenční podniky.

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
19. 12. 2023
Aktuální ročník Manahry skončil
14. 12. 2023
Přidány výsledky 50.kola burzy
14. 12. 2023
Zveřejněny výkazy bank za 7.kolo hry a rozhodnutí lektora č.23 pro banky
13. 12. 2023
Zveřejněny aktualizované výsledky trhu aut za 7.kolo hry a rozhodnutí č.22 pro podniky
13. 12. 2023
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 7. kolo hry.
KontaktyKontakty