Vážení mladší kolegové

Každoročně pro vás připravujeme kurz managementu a stále znovu přemýšlíme o tom, jak vám poznatky o vedení a řízení lidí - vašich budoucích spolupracovníků - přiblížit formami pro vaši budoucí práci manažerů nejúčinnějšími. Během uplynulých dvaceti let jsme se přesvědčili, že toho můžeme dosáhnout jedině ve spolupráci s vámi. Podmínkou je, že se nám společně podaří vytvořit ve škole prostředí, které vy sami budete považovat za zajímavé, a vzrušující, plné napětí, překvapení, tvořivé energie a spolupráce. Dosavadní zkušenosti, získané ve výuce managementu na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně ukazují, že vedle případových studií splňují tyto požadavky zejména metody simulačních manažerských her.

Máme za to, že prošlapáváme jednu z těch netradičních cest, na které jsou znalosti pouze prvním krokem k úspěchu v podnikání. Vstoupíte-li na ni, budete hned od počátku čelit výzvám, podobným těm, kterým v tržním prostředí čelí manažeři v konkurenčním boji. Přesvědčíte se, že vedle znalostí budete nuceni mobilizovat všechny své dosavadní zkušenosti, získané v příležitostných praxích v podnicích. Budete postaveni do situací, v nichž hlavním stresujícím faktorem bude pro vás pocit odpovědnosti za společný úspěch celého týmu. Naučíte se překonávat hrozby, které týmu přinášejí nesprávná rozhodnutí. Postupně budete nabývat schopností, které vám umožní hledat příležitosti ke společnému úspěchu vašeho týmu a omezovat rizika kolektivního neúspěchu. Prožijete radost z vlastního úspěchu, dosaženého ve spolupráci s ostatními, hrdost z toho, že patříte ke kvalitnímu týmu, hřejivý pocit uznání kolegů-spolupracovníků, přispějete-li významně k celkovému úspěchu týmu. Za nějaký čas se přistihnete, že vnímáte možná ohrožení týmu přednostně před ohrožením vlastní osoby, že hodnocení situací na trhu, přípravě rozhodnutí i výběru postupů vlastní práce věnujete mnohem více pozornosti a úsilí, než byste byli schopni ještě nedávno vynakládat své vlastní individuální práci, svým individuálně stanovovaným a dosahovaným cílům.

O čem zde vlastně hovoříme?

Vedle tradičních přístupů se v moderním vzdělávání můžete setkat s metodami, které mají výše popsané rysy a v nichž je položen akcent na rozvoj aktivního myšlení a inovativních přístupů, charakteristických pro práci managementu. Cílem uplatňování těchto metod ve výuce je přispívat k utváření nových návyků a posilování vašich speciálních schopností, jako budoucích manažerů, pružněji reagovat na stále rychleji se měnící podmínky a situace na reálných trzích.

V manažerské hře se budete podílet na vytvoření prostředí, které se svým charakterem velmi přibližuje reálným podmínkám řízení ekonomických subjektů. Na principu dobrovolnosti a za předpokladu zájmu o aktivní spolupráci se rozhodnete pro přijetí určité role. Tím na sebe berete odpovědnost za její tvůrčí pojetí a plnění jak vůči svému týmu, který je jako celek aktérem trhu, tak i vůči sobě samému, individuálnímu aktéru trhu. Tím jste připraveni se podílet na přípravách a prosazování vzájemně konkurenčních strategií. V rolích investorů, bankéřů či manažerů je v průběhu hry je ve vašem zájmu co možná nejtvořivěji aplikovat načerpané teoretické znalosti a využívat je při prosazování kolektivních i individuálních ekonomických zájmů v konkurenčním boji.

Hra využívá počítače pro simulaci chování trhu výrobků a vyhodnocování ekonomické situace podniků, nicméně podstata hry nespočívá v komunikaci s počítačem, nýbrž v komunikaci mezi jejími individuálními a kolektivními účastníky.

Jádrem hry je navození atmosféry soutěživosti a spolupráce studentů, jejich schopností organizovat práci v kolektivech, formulovat vize fiktivních podniků a soustřeďovat úsilí spolupracovníků na sdílení společných hodnot, získávat a zpracovávat informace, rozhodovat, ukládat úkoly a motivovat, jednat a vyjednávat atd. Stále naléhavěji vystupuje do popředí podmínka pracovní angažovanosti a plného pracovního nasazení všech studentů - individuálně i kolektivně činných v rámci pracovních týmů.

Dosavadní zkušenosti z realizace manažerských her upozorňují na skutečnost, že jedním z největších problémů, s nimiž se pravděpodobně setkáte v rolích vrcholových manažerů je nerovnoměrnost rozdělení pracovních úkolů a odpovědnosti za jejich plnění mezi členy vašeho pracovního týmu. Proto je ve výukových cílech hry a její organizaci posilováno působení stimulačních a motivačních nástrojů k rozvoji zainteresovanosti aktérů na vzájemné spolupráci uvnitř dílčích skupin a pracovních týmů větších kolektivů jako důležitého předpokladu úspěšnosti jejich budoucí činnosti v podmínkách reálného trhu.

Hra je vedena lektory, kteří se podílí na výuce i realizaci simulační hry. Dělba práce uvnitř poradenské skupiny, instruktivní činnost lektora na seminářích a nepřetržitý osobní a elektronický kontakt poradenské skupiny s účastníky manažerské hry, jsou zárukou dodržování všech pravidel hry a umožňují operativně řešit všechny nepředvídané situace, které vznikají mezi aktéry hry kreativním prosazováním jejich konkurenčních zájmů.

Hra je právem zařazena mezi jiné, většinou teoretické předměty. Především vám chce usnadnit vstup do hospodářské praxe, chce vás připravit na podstatnou změnu mezi skleníkovým prostředím školy a nezbytným prosazováním se v tržních podmínkách praxe. Je ovšem zřejmé, že podmínky, které vás čekají za dveřmi fakulty, nemůžeme v prostředí školy bezezbytku vytvořit, a proto je hra simulační. Zjednodušeně se v ní chová trh vůči fiktivním podnikům, v jejichž čele budete stát, zjednodušené budou vaše formální vztahy v rámci vedení podniků i mezi podniky či bankami.

Co však nebude zjednodušené, a přitom naprosto nezbytné k úspěšnému absolvování hry, bude uplatnění vaší vynalézavosti, tvořivosti a úsilí o prosazení vlastní osobnosti, snahy o vlastní seberealizaci. Bude to zároveň tvrdá zkouška uplatnění všech vašich pozitivních charakterových vlastností, zkouška mobilizace všech vašich tvořivých schopností.

K tomu, abyste tyto vlastnosti mohli náležitě rozvinout a uplatnit, se nejprve musíte osvobodit od celé řady negativních návyků, zejména závislostí na vnějších podmínkách, které vám brání ve svobodném a odpovědném rozhodování. Stručně řečeno, musíte na sobě začít velmi intenzívně pracovat ve směru k vlastnímu osvobození, k přijetí bezvýhradné vlastní odpovědnosti za své činy a výsledky vlastní práce, musíte se začít proaktivně chovat. Především o tom je tato hra na život, i když si náročnost některých uvedených požadavků ještě dnes nedovedete ani plně představit.

Skutečně, největším a nejdůležitějším úkolem pro vás bude vytvořit dělné pracovní týmy v rámci top managementů podniků, bank a dalších subjektů hry, které teprve jako celky spolupracujících svobodných a odpovědných jednotlivců mohou plnit složité úkoly rozvoje jednotlivých právních subjektů hry. Zde si teprve ověříte, jaké máte osobnostní předpoklady pro manažerskou práci, jakou zárukou spolehlivosti můžete být pro druhé - svoje spolupracovníky. Teprve váš osobní přínos vytváření, činnosti a výsledkům pracovních týmů, budou zejména pro vás samé cenným zjištěním vašich pracovních a lidských kvalit, nezbytných pro moderní manažérskou práci.

Aniž bychom se chtěli opakovat musíme konstatovat, že ani to by ještě nestačilo k tomu, abyste měli opravdovou šanci na dobré uplatnění v současné a tím méně budoucí hospodářské praxi. Nejen v dílčích pracovních týmech, ale zejména v nezbytných úvahách o globálním postupu celých podniků, bank a dalších subjektů, jejichž zájmy zastupujete vůči jiným subjektům na trhu, budete v rámci hry neustále stavěni do pozice odhadování budoucího postupu a chování konkurenčních podniků, odhadování zájmů a efektivnosti nabídek ze strany bankovních domů, vývoje kurzů akcií na burze a mnoha dalších jevů, přesahujících podnik, v němž pracujete. Zakusíte na vlastní kůži osobní odpovědnost za kvalitu přípravných informací i konečných rozhodnutí, protože stejně jako v reálných podmínkách skutečného trhu, každý váš postoj, názor, myšlenka, podkladová zpráva či jiná informace, stejně jako vaše chování vůči kolegům ve vedení podniku, tak či onak ovlivní celkový hospodářský výsledek firmy, podpoří či uškodí jejímu image ve vědomí veřejnosti.

Nyní alespoň zhruba víte o čem je vlastně simulační manažerská hra, do níž vstupujete. Výsledky veškeré vaší činnosti bude převážně hodnotit trh. Pouze na hodnocení výsledků těch vašich aktivit, které z důvodů nezbytných zjednodušení modelu trhu nebylo možno bezprostředně uskutečnit modelem trhu, se budu odpovědně, nestranně a spravedlivě podílet z funkce lektora hry. Věřte, že několikaleté zkušenosti v uplatňování manažerských her ve výuce managementu mi k tomu vytvořily náležité předpoklady.

Víme, že pro mnohé z vás nebudou poznatky z kurzu managementu zcela nové, ale že budou příležitostí pro porovnávání prvních vlastních zkušeností z oblasti organizování a vedení lidí, uplatňovaných při sdílení a naplňování společných cílů, ať již v ziskově či neziskově orientovaných podnicích a institucích.

Možná, že právě vaše zkušenosti potvrdí ohlasy managementu úspěšných podniků, které vesměs upozorňují na turbulentní charakter současné hospodářské praxe, na zrychlující se proměny podmínek na domácích i zahraničních trzích a na stále náročnější výzvy, jimž musí ve své práci čelit.

Není tedy divu, že jsou to právě oni, kteří kladou stále větší důraz na vyrovnanost všech stránek připravenosti čerstvých absolventů vysokých škol vstupujících do praxe. Budou od vás očekávat ovládání a praktické užití nejnovějších znalostí, schopnosti vést a motivovat spolupracovníky, uplatňovat praktické dovedností při vytváření účinných týmů i aktivní a tvůrčí přístup při řešení nových, většinou neočekávaných problémových situací.

Naše úloha spíše spočívá v tom, abychom vám po celou dobu hry vytvářeli podmínky pro rozvoj a uplatňování nových osobnostních vlastností a návyků pro vaši efektivní práci v pracovních týmech. To je také hlavní smysl vaší aktivní účasti v manažerské hře. Ve vaší práci vám přejeme mnoho úspěchů a získání řady nových návyků a zkušeností, uplatnitelných ve vaší budoucí manažerské práci.

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
19. 12. 2023
Aktuální ročník Manahry skončil
14. 12. 2023
Přidány výsledky 50.kola burzy
14. 12. 2023
Zveřejněny výkazy bank za 7.kolo hry a rozhodnutí lektora č.23 pro banky
13. 12. 2023
Zveřejněny aktualizované výsledky trhu aut za 7.kolo hry a rozhodnutí č.22 pro podniky
13. 12. 2023
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 7. kolo hry.
KontaktyKontakty